Regulamin sklepu internetowego www.trychologos.pl obowiązujący od dnia 01.06.2016 r.

WSTĘP

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem WWW.trychologos.pl prowadzony przez Jadwigę Zagrodnik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Trychologos. Dermokosmetyki i usługi trychologiczne z siedzibą we Wrocławiu (51-310), ul. Krzywoustego 271/13, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 8861705611, REGON 364532410.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§1.DEFINICJE

 

1. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i kosztów szczegółowo wskazanych w zakładce cennik dostaw.

2. Dowód zakupu – faktura, paragon, rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami.

3. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Formularz zamówienia - usługa elektroniczna, formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia poprzez dodanie produktów do Koszyka i określenie warunków Umowy Sprzedaży - sposobu dostawy i płatności.

5. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu Internetowego zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

8. Kupujący – Klient.

9. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego.

10. Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym. Jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym. Zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy.

11. Przedmiot umowy – Zamówione przez Kupującego produkty.

12. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.trychologos.pl, za pośrednictwem którego kupujący może złożyć zamówienie.

13. Sprzedający – Jadwiga Zagrodnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Trychologos. Dermokosmetyki i usługi trychologiczne z siedzibą we Wrocławiu (51-310), ul. Krzywoustego 271/13, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 8861705611, REGON 364532410.

14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem  za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego

16. Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną  - korzystająca lub zamierzająca skorzystać z Usługi elektronicznej.

17. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i liczbę produktów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; Miejsce wydania rzeczy; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. 

 

§2. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

 

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedającym.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w zakładce cennik dostaw.

4. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu:  komputer, tablet, smartfon albo inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej; Opera w wersji 12.0 i wyższej; Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej; Safari w wersji 5.0 i wyższej. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

§3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

- wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”

- wskazać adres mejlowy

- wybrać rodzaj dostawy i płatności

- wybrać miejsce doręczenia towaru

- wskazać podstawowe dane, w tym dane osobowe umożliwiające kontakt i wysyłkę

- z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) do Kupującego zostaje wysłany mejl potwierdzający otrzymanie zamówienia, przyjęcie do realizacji zamówienia następuje poprzez przesłanie Kupującemu przez Sprzedającego odpowiedniej wiadomości mejlowej na adres podany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia. W momencie otrzymania przez kupującego tej wiadomości mejlowej między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. 

 

4. Kupujący może złożyć również zamówienie  telefoniczne  pod numerem 531344415.

 

 

§4. FORMY, KOSZTY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

 

1. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w sklepie. Koszty dostawy produktu udostępnione są klientowi na stronach sklepu internetowego z zakładce cennik dostaw oraz podczas składania zamówienia.

2. Kupujący ma do wyboru  formy dostawy produktów określone w zakładce Sposób dostawy.

3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

- płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki

- przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

- płatność kartą

- płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do przesyłki.

2. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w Karcie Produktu.

3. Realizacja Zamówienia płatnego „za pobraniem” następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy. 

4. Realizacja Zamówienia z formą płatności „przelew bankowy” oraz „płatność kartą” następuje po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

5. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia dla Kupującego.

6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w karcie produktu, dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktu. W przypadku braku dostępności produktu Sprzedający skontaktuje się drogą mejlową bądź telefoniczną, aby poinformować Kupującego o terminie realizacji Zamówienia.

7. Czas dostawy produktu do klienta wynosi do 6 dni roboczych. 

8. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysyłany wybranym przez kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu Miejsca wydania rzeczy.

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klient, który zawarł umowę ze Sprzedawcą na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednorazowego oświadczenia (wysłanego pocztą na adres: ul. Krzywoustego 271/13, 51-310 Wrocław, lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a dostępnego w zakładce : ”odstąpienie od umowy”, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi mejlowo otrzymane oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później, niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego:

Trychologos

Ul. Krzywoustego 271/13

51-310 Wrocław

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (przykładowo : tusze do rzęs, kremy, pudry, podkłady), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 

1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych (rękojmia).

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

3. Informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu wady produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie sklepu internetowego w zakładce Reklamacje.

4. Klient może składać reklamacje:

- pisemnie na adres: ul. Krzywoustego 271/13, 51-310 Wrocław

- za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Kupujący, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6. Zaleca się, aby Klient zawarł w opisie reklamacji okoliczności i informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, a szczególnie daty i rodzaju wystąpienia wady.

7. Sprzedający w terminie 14 dni  od złożenia przez Klienta reklamacji ustosunkuje się do reklamacji. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedający uznał za uzasadnioną złożoną reklamację.

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny: Ul. Krzywoustego 271/13 51-310 Wrocław. Jeśli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu na miejscu, w którym rzecz się znajduje.

9. Koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.

 

 

§8.DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

1. Administratorem  baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Sprzedający wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

4. Sprzedający przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

 

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:

- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

- skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest dla Kupującego w zakładce Regulamin.

2. Podczas realizacji Zamówienia oraz w okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w chwili zawarcia umowy. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z takich przyczyn jak, m. in.: zmiany przepisów obowiązującego prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta)

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową oraz do statystyk. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystanie cookies opuść stronę. O wykorzystaniu cookies przeczytasz w naszej polityce sklepu.

  Zezwalam na wykorzystanie cookies na stornie trychologos.pl.